četvrtak, 24.septembar 2020
Naslovna / Politika / JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJA

JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJA

Kancelarija za Kosovo i Metohiju u koordinaciji sa jedinicama lokalne samouprave AP Kosovo i Metohija sprovodi Program raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede na području AP Kosovo i Metohija u 2020. godini (u daljem tekstu: Program) koji između ostalog ima za cilji unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti u okviru sektora prerađivačke industrije putem ulaganja u razvoj i modernizaciju postojećih ili u izgradnju i opremanje novih prerađivačkih kapaciteta.

Jedinice lokalne samouprave AP Kosovo i Metohija obuhvaćene ovim javnim pozivom su: Vitina, Vučitrn, Gnjilane, Gora, Zvečan, Zubin Potok, Istok, Klina, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Kosovo Polje, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Prizren, Priština, Srbica i Štrpce.

Podsticaji se dodeljuju za sledeće namene:

 • izgradnju objekata i izgradnju prostorija za prikupljanje i skladištenje mleka i mlečnih proizvoda, mesa, voća/povrća, vina, piva i dr.;
 • nabavku novih proizvodnih linija za pokretanje prerađivačke delatnosti ili proširenje asortimana proizvoda, odnosno prerađivačkih sistema, uključujući, između ostalog, sisteme za preradu i finalnu proizvodnju, u vidu pojedinačnih linija za obradu i/ili pakovanje i kompletnih fabričkih celina;
 • nabavku novih mašina i/ili opreme u cilju modernizacije postojećih ili opremanja novih prerađivačkih kapaciteta;
 • podizanje kapaciteta zemljoradničkih zadruga;
 • rekonstrukciju prerađivačkih objekata.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće i korišćenje podsticaja imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica sa teritorije AP Kosovo i Metohijakoja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je pretežna delatnost lica: primarna poljoprivredna proizvodnja, proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije u oblasti prehrambene industrije, odnosno da je pretežna delatnost lica obuhvaćena listom klasifikacionih delatnosti koja je sastavni deo dokumentacije za ovaj javni poziv – Prilog 1.
 • da je, u trenutku podnošenja prijave, lice registrovano u APR Republike Srbije, odnosno u Upravi za trezor Republike Srbije;
 • da lice u tekućoj i prethodnoj, 2019. godini, nije postalo korisnik podsticajnih sredstava Budžeta Republike Srbije po ovom ili sličnom osnovu.

 

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

 • Obrazac 1 – Prijava projekta – popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu podsticaja;
 • Kopija lične karte podnosioca prijave;
 • Izvod iz APR Republike Srbije o registraciji privrednog subjekta, odnosno Uprave za trezor Republike Srbije o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 6 meseci – orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe).
 • Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i/ili statistički izveštaj za 2019. godinu.

 

Zainteresovana lica prijave mogu podneti u zgradi Privremenog organa opštine na teritoriji AP Kosovo i Metohija.Jedinica lokalne samouprave AP Kosovo i Metohija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Uputstvo za sprovođenje ove namene Programa i svi prateći obrasci dostupni su kod opštinskih organa AP Kosovo i Metohija.

Javni poziv je otvoren 10. februara 2020. godine do utroška sredstava opredeljenih Programom za ove namene. 

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na sledećim linkovima:

Prijavni list 1b

Prijavni list 1a

Lista delatnosti za prijavu

Izjava podnosioca prijave

Javni poziv preradjivacke delatnosti

Pogledajte i ovu vest

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani opštine Leposavić da će Opštinski štab za vanredne situacije u saradnji sa …