уторак, 16.април 2024
АКТУЕЛНО

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон, 9/20 и 52/21) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)
оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „КОПАОНИК”

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник” (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана), одржаће се ОД 3. ДО 17. ФЕБРУАРА 2023. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана у просторијама скупштина општина Рашка, Брус и Лепосавић, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу доставити у писаној форми, општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са 17. фебруаром 2023. године, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд.
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду, 08. фебруара 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак, 06. марта 2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општинске управе општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене националног парка „КОПАОНИК“ ⇓⇓⇓

Измене и допуне ПДФ

 

 

Погледајте и ову вест

Обележена храмовна и општинска слава у Лепосавићу

У Лепосавићу је данас обележена општинска и храмовна славу Свети Василије Острошки, заштитник ове најсеверније …