nedelja, 9.avgust 2020
Naslovna / Lokalna samouprava / Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela centra naselja Leposavić

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela centra naselja Leposavić

REPUBLIKA SRBIJA – APKiM
OPŠTINA LEPOSAVIĆ
Opštinska uprava Leposavić – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i
komunalno-stambene poslove

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i 9/2020) i članom 55.- 62. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS”, br. 32/19), Izveštaja Komisije za planove opštine Leposavić, broj 350-5/2019-II/1 od 11.06.2020.god., Opštinska uprava Leposavić – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove:

o g l a š a v a
J A V N I U V I D

U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE
DELA CENTRA NASELJA LEPOSAVIĆ

Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 24.07.2020. do 24.08.2020. godine u zgradi Opštinske uprave, kancelarija br. 35, svakog radnog dana od 10 do 14 časova.
Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 24.08.2020. godine, preko pisarnice kancelarija br. 10.
Javna sednica Komisije za planove opštine Leposavić održaće se 02.09.2020. godine, u zgradi Opštinske uprave, u skupštinskoj sali, sa početkom u 12 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.
Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove, oglasiće se novi termin i mesto održavanja.
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u Nacrt plana, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona 028/83-379 ili e-mail: urbanizam.ouleposavic@gmail.com

Broj: 350-5/2019-II/2
24.07.2020.godine
L e p o s a v i ć

PREUZMITE MATERIJAL

Tekst Nacrta plana (pdf 1.5 MB)

Katastarsko top plan sa granicom obuhvata (pdf 715 KB)

Postojeca namena povrsina (pdf 1.1 MB)

Planirana namena (pdf 1.9 MB)

Plan regulacije nivelacije – gradjevinska linija (pdf 1.7 MB)

Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura (pdf 1.7 MB)

Vodoprivredna infrastruktura (pdf 1.6 MB)

Pogledajte i ovu vest

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se građani opštine Leposavić da je Opštinski štab za vanredne situacije doneo odluku da …