subota, 8.avgust 2020
Naslovna / Događaji / Rani javni uvid Plana detaljne regulacije dela centra naselja Leposavić

Rani javni uvid Plana detaljne regulacije dela centra naselja Leposavić

Opštinska uprava Leposavić – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove

U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US,  98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019) i odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS”, br. 32/19)

oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA CENTRA NASELJA LEPOSAVIĆ

Odluku o izradi Plana detaljne regulacije ″Dela centra naselja Leposavić″, broj 350-4/2019, doneo je Privremeni organ opštine Leposavić, dana 05.07.2019. godine.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 18.10.2019. do 01.11.2019. godine u zgradi Opštinske uprave, kancelarija 35, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Rani javni uvid biće objavljen i na internet stranici opštine Leposavić www.leposavic.net

Opštinska uprava Leposavić – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove, kao nosilac izrade predmetnog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim i posebnim ciljevima, svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i očekivanim efektima planiranja.

Pozivaju se organi, posebne organizacije i imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije koji su ovlašćeni da utvrđuju posebne uslove za izradu plana, da daju svoje mišljenje i sve raspoložive podatke neophodne za uspešnu izradu planskog dokumenta.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Opštinskoj upravi Leposavić – Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove, ul. Vojske Jugoslavije br. 33, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 01. Novembrom 2019. godine.

Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog plana mogu uticati na planska rešenja.

PREUZMITE DOKUMENTACIJU:

Oglas za rani javni uvid (pdf 80 KB)

Elaborat za rani javni uvid (pdf 1 MB)

01. Katastarsko topografski plan sa granicom obuhvata plana (pdf 800 KB)

02. Postojeća namena površina (pdf 1 MB)

03. Planirana pretežna namena površina (pdf 996 KB)

 

Pogledajte i ovu vest

Obaveštenje

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Leposavić obaveštava stanovnike opštine Leposavić da su u cilju …