četvrtak, 4.jun 2020
Naslovna / Politika / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Leposavić na sednici održanoj 15.04.2020. godine doneo je niz dodatnih mera u cilju sprečavanja širenja i suzbijanja virusa COVID-19 i to:

I Od  15. aprila 2020. godine  u 06:00  časova, zabranjuje se kretanje fizičkim licima van njihovih kuća / stanova osim u sledećim slučajevima:

(a) Za fizička lica starija od 16 godina kretanje je dozvoljeno za snabdevanje potrebnom robom (hrana i lekovi za ljude i životinje / živinu, kao i sredstva za higijenu) i za obavljanje finansijskih dužnosti i potreba (plaćanja, bankarski poslovi), samo sat i po vremena dnevno, prema određenom nedeljnom rasporedu na osnovu pretposlednjeg broja njihovog matičnog broja. Raspored je priložen ovoj odluci i menjaće se rotacijom dva puta nedeljno.

(b) Fizička lica se ne mogu krerati u grupama, niti u paru, osim u tri slučaja:

(1) osobe sa ograničenom sposobnošću, koje mogu mogu biti u pratnji jednog člana iste porodične zajednice ili od nekog medicinskog / zdravstvenog asistenta.

(2) lica mlađa od 16 godina, pod uslovom da ih prati po jedan član iste porodične zajednice.

(3) kućni ljubimci, pod uslovom da su za vreme dozvoljenog kretanja na povodcu.

(c) Tokom 90-minutnog slobodnog kretanja na osnovu matičnog broja, fizička lica mogu napustiti svoje kuće / stanove za obavljanje rekreacije na otvorenom. Osim izuzetaka iz tačke (b), nije dozvoljeno nikome da ih prati tokom izvođenja sportskih aktivnosti.

(d) Zbog visokog rizika od COVID-19 za starije osobe, preporučuje se osobama starijim od 65 godina da ne napuštaju kuće / stanove, osim u hitnim slučajevima i kada je to neophodno.

(e) Uz dokumenata potvrđenih iz poreske administracije i samo da bi se obavljale potrebe privrednih subjekata ili relevantnih institucija, omogućava se:

(1) slobodno kretanje privrednim subjektima i institucijama navedenih na listi priloženoj kao Aneksi 2 i 3 ove odluke.

(2) slobodan prevoz robe i usluga radi obezbeđivanja funkcionisanja lanca snabdevanja – kao proces koji uključuje operaciju od sirovina do proizvodnje, preradu i usluge do prevoza proizvoda, distribucije i prodaje do poslednjeg potrošača – za delatnosti dozovoljenih po Aneksu 2 ove odluke.

(f) Dozvoljava se slobodno kretanje zaposlenih u institucijama koji su na listi priloženoj kao Aneks 3 ove odluke samo radi obavljanja službenih dužnosti.

(g) U hitnim zdravstvenim slučajevima, dozvoljeno je napustiti kuću / stan radi lečenja u nekoj zdravstvenoj ustanovi.

(h) Kretanje je dozvoljeno za fizička lica u slučajevima kada je izlazak iz kuće / stana neophodan za zbrinjavanje jednog ili više bolesnika ili za jednu ili više osoba sa ograničnenom sposobnošću, samo ako bolesne osobe ili osobe sa ograničenom sposobnošću nemaju priliku da se brinu o sebi.

(i) Zabrana kretanja fizičkih lica izvan njihovih kuća / stanova ne primenjuje se u slučajevima žrtava nasilja u porodici. Žrtvama porodičnog nasilja dozvoljeno je da napuštaju svoje kuće / stanove kako bi tražile utočište u alternativnoj lokaciji.

(j) U slučaju smrti, dozvoljeno je napustiti kuću / stan da bi prisustvovali sahrani, ali samo za blisku rodbinu pokojnika.

(k) Strogo je zabranjeno napuštanje kuća / stanova iz bilo kojeg drugog razloga osim gore navedenih, uključujući društvena okupljanja, porodične posete itd.

II  Prodavnicama mešovite robe i apoteke na teritoriji opštine Leposavić u vreme važenja ovih mera dozvoljeno je radno vreme u periodu od 07:00 do 23:00 časova.

III  Od dana 15 aprila u 06:00 časova, zabranjuje se ulaz – izlaz iz opštine Leposavić osim u sledećim slučajevima:

(a) Potvrđenim dokumentom iz poreske administracije i samo za obavljanje prevoza robe i usluga radi obezbeđenja funkcionisanja lanca snabdevanja – kao procesa koji uključuje transport sirovina u proizvodnji, prerade i usluge do transporta proizvoda, distribucije i prodaje zadnjem kupcu – ulazak i izlazak su dozvoljeni za delatnosti koje su dozvoljene prema Aneksu 2 ove odluke.

(b) Uz potvrđeni dokument od poreske administracije, pored prevoza robe i usluga, dozvoljava se ulazak i izlazak i radnicima zaposlenima u privrednim subjektima, osim u zonama koje je su označene kao žarišta širenja zaraze.

(c) Dozvoljava se ulazak i izlazak poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika, osim za područja koja su označena kao žarištima širenja zaraze. Za poljoprivrednike, za ulaz – izlaz zahteva se: 1. potvrda o registraciji poljoprivrednika, 2. Aneks 1 potvrde – podaci registrovanog poljoprivrednika i 3. lična karta.

(d) Samo radi obavljanja službenih dužnosti, dozvoljen je ulazak i izlazak za institucije koje su na listi priloženoj kao Aneks 3 ove odluke.

(e) Dozvole za promet u gore navedenim slučajevima iz Aneksa 3 izdaje MUPJU.

(f) U hitnim slučajevima zdravstva, ulaz i izlaz je dozvoljen radi zahteva za medicinsko lečenje u zdravstvenoj ustanovi, ali samo ako se to lečenje ne pruža u opštini u kojoj se nalazi lice za koje se traži lečenje.

 

IV Od 15. aprila 2020. godine od 06:00 sati, zabranjen je promet motornih vozila u opštini Leposavić, osim:

(a) Uz dokument sa potvrdom od poreske administracije i samo radi zadovoljavanja potreba privrednih subjekata, moguć je:

(1) promet motornih vozila za privredne subjekte i institucije koje su predviđene u listi koja je priložena kao Aneks 2 i 3 uz ovu odluku,

(2) kretanje radnika, samo radi odlaska na posao i vraćanja sa posla, prema rasporedu nadležnog ekonomskog operatora. Radnik ima pravo da koristi i lično motorno vozilo,

(3) slobodan transport roba i usluga kako bi se obezbedilo funkcionisanje lanca snabdevanja — kao procesa koji obuhvata radnje od sirovina u proizvodnji, preradi i usluživanju pa do transporta proizvoda, distribucije i prodaje krajnjem potrošaču — za delatnosti koje su dozvoljene prema Aneksu 2 uz ovu odluku.

(b) Raspored prometa za poljoprivrednike i zaposlene na poljoprivrednim dobrima je od 06:00 – 20:00 časova. Za poljoprivrednike su u vreme prometa potrebni: 1. uverenje o registraciji poljoprivrdnog gazdinstva, 2.  Aneks 1 uverenja – Podaci registrovanog poljoprivrdnog gazdinstva i 3. lična karta.

(c) Zaposleni na poljoprivrednim dobrima biće opremljeni dokumentom sa potvrdom od MPŠRR (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja) samo za potrebe rada na odgovarajućoj farmi.

(d) Uz posebnu dozvolu za promet i samo radi obavljanja poslova za potrebe državnih institucija, dozvoljeno je kretanje motornih vozila za ključno osoblje ovih institucija.

(e) Dozvoljen je promet motornih vozila osoba kojima se prodavnica/apoteka/banka/najbliže mesto za plaćanje nalazi na daljini od više od 2 km. U ovim slučajevima, nije dozvoljeno korišćenje motornog vozila za odlazak do bilo koje prodavnice/apoteke/banke/mesta za plaćanje, osim onog najbližeg.

(f) Samo za potrebe vršenja službenih dužnosti, dozvoljen je promet motornih vozila za institucije na listi koja je priložena kao Aneks 3 uz ovu odluku.

(g) Dozvole za promet u gore navedenim slučajevima iz Aneksa 3 izdaje MUPJU.

(h) Dozvoljen je promet motornih vozila osoba sa ograničenim fizičkim sposobnostima koje čine korišćenje motornih vozila nužnim.

(i) Dozvoljeno je korišćenje motornog vozila za odlazak do zdravstvene ustanove u kojoj će se potražiti lečenje.

(j) U slučaju smrti, dozvoljeno je korišćenje motornog vozila za prisustvovanje sahrani, ali samo za članove uže porodice pokojnog.

(k) Osim iz razloga utvrđenog pod tačkom 1, nije dozvoljeno da se više od dva lica nalaze u jednom motornom vozilu.

(l) Izuzetno, za medijske timove koji rade na terenu dozvoljeno je da se u motornom vozilu nalaze do tri lica, pod uslovom da sva tri putnika imaju specijalnu masku FFP2, kao i zaštitne rukavice.

V Tokom dozvoljenog prometa prema izuzecima predviđenim u gore navedenim tačkama I, II i III, fizička lica su dužna:

(a) da imaju prekrivena samo usta i nos maskom, šalom ili nekom drugom maramom.

(b) da u svakom trenutku održavaju rastojanje od 2m od drugih lica

VI Nepoštovanje ovih mera smatra se, u skladu sa zakonom prekršajem i kažnjava se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 evra za fizička lica i od 3.000,00 do 8.000,00 evr za pravna lica, dok se odgovorno lice pravnog lica kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 evra.

VII Mere stupaju na snagu 15.04.2020. godine i važe do 04.05.2020. godine

Donošenjem ovih mera od strane Opštinskog štaba za vanredne situacije, mere koje su važile do danas, a tiču se zabrane kretanja građana na teritoriji opštine Leposavić, kao i ograničenja radnog vremena prodavnica mešovite robe i apoteka na teritoriji opštine Leposavić stavljaju se van snage.

 

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Pogledajte i ovu vest

Opština Stara Pazova donirala zaštitnu opremu

Opštinsko rukovodstvo i Opštinski štab za vanredne situacije opštine Leposavić, na čelu sa predsednikom Zoranom …