петак, 21.јун 2024
АКТУЕЛНО

Јавни конкурс

  1. 14IV. Место рада: Општинска управа општине Лепосавић
  1. V. Трајање рада:

Радни однос се заснива на неодређено време.

  1. VI. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је петнаест ( 15 ) дана.  Рок почиње да тече наредног дана  од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу   у дневним новинама “Блиц“, односно дана 18. 01. 2022. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Јавни конкурс је: www.leposavic.net

Пријава на Јавни конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број  телефона, податке о образовању, дужини и врсти  радног искуства, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII. Докази који се достављају и прилажу уз пријаву на јавни конкурс

– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству,

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству ( не старија од шест месеци ),

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених ( не старија од шест месеци ),

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,

– оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту,

– уверење  да није правоснажно осуђивано на казну затвора дужом од шест месеци ( извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања кокурса),

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу , односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе  потребно је доставити уверење да  им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

VIII. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу

Милица Пешаковић телефон 064-82 24 755

  1. IX. Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс

Конкурсна комисија  за спровођење јавног конкурса  преко Општинске управе општине Лепосавић, Војске Југославије бр. 33 са назнаком за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

  1. X. Датум објављивања

Јавни конкурс објављује се дана 17. 01. 2022.године.

  1. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидада у изборном поступки : Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве  и потпуне уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове  за рад на оглашеном радном месту, провера стручне оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку биће спроведене у  просторијама Општинске управе општине Лепосавић, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте ( бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији неће се узети у разматрање и биће одбачене закључком конкурсне комисије.

                                                                                             НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                  Радмила Вукићевић, дипл.прaвник

линк за преузимање комплетног јавног конкурса   

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА_OU Leposavic