уторак, 5.март 2024
АКТУЕЛНО

Јавни увид – Национални парк Копаоник

ЈАВНИ УВИД Нацрта измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Република Србија – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  у складу са чланом 50.-51. Закона о планирању и изградњи  („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члан 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и члана 54.-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/15) оглашава ЈАВНИ  УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник и Извештаја о Стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину.

Јавни увид траје 30 дана и почиње 25. јануара 2016. године и траје до 23. фебруара 2016. године.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник и Извештај о Стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник на животну средину, могу доставити у писаној форми директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање, ул. Немањина 22-26, 11000 Београд или општинској управи Лепосавић, ул. Војске Југославије бр. 33, у току трајања јавног увида, закључно са 23. фебруаром 2016. године.

Јавна презентација планског документа биће одржана у среду 10. фебруара 2016. године са почетком у 1200 часова у згради општинске управе Брус, сала у поткровљу, Краља Петра I бр. 120.

Јавна седница Комисије за јавни увид биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 7. марта 2016. године, са почетком у 1200 часова у згради општинске управе Рашка, Предрага Вилимоновића бр. 1.

Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи став о свакој поднетој примедби.

Предметна документа доступна су јавности на интернет адреси Министарства http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180, као и кликом на линк испод.

Плански документ излажен је на јавни увид и у холу зграде општинске управе Лепосавић.

Свим заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени плански докуменат омогућено је пружање стручне помоћи у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на плански документ, сваког радног дана у времену од 1000 до 1400 часова, у канцеларији 24.

 Нацрт Измена и допуна ППППН НП Копаоник 

 ГрафПрилог 1 Прегледна карта 

 ГрафПрилог 2 Резиме заштите природе 

 РЕФ 1 Посебне намене простора 

 РЕФ 2 Инфраструктура заштита 

 РЕФ 3 Спровођење 

 REF 4_лист 1 

 REF 4_лист 2 

 REF 4_лист 3 

 REF 4_лист 3a 

 REF 4_лист 4 

 Извештај о СПУ Измена и допуна ПП на животну средину

Погледајте и ову вест

Одржана традиционална акција „За лепшу и здраву животну средину“

И ове године Општина Лепосавић организовала је традиционалну акцију уређења  урбаних насеља Лепосавић, Сочаница и …