понедељак, 20.мај 2024
АКТУЕЛНО

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације дела центра насеља Лепосавић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АПКиМ
ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
Општинска управа Лепосавић – Одељење за урбанизам, грађевинарство и
комунално-стамбене послове

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020) и чланом 55.- 62. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), Извештаја Комисије за планове општине Лепосавић, број 350-5/2019-II/1 од 11.06.2020.год., Општинска управа Лепосавић – Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове:

о г л а ш а в а
Ј А В Н И У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉА ЛЕПОСАВИЋ

Јавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 24.07.2020. до 24.08.2020. године у згради Општинске управе, канцеларија бр. 35, сваког радног дана од 10 до 14 часова.
Сва заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно са 24.08.2020. године, преко писарнице канцеларија бр. 10.
Јавна седница Комисије за планове општине Лепосавић одржаће се 02.09.2020. године, у згради Општинске управе, у скупштинској сали, са почетком у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања.
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у Нацрт плана, Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Ближе информације могу се добити путем телефона 028/83-379 или е-mail: urbanizam.ouleposavic@gmail.com

Број: 350-5/2019-II/2
24.07.2020.године
Л е п о с а в и ћ

ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ

Tekst Nacrta plana (pdf 1.5 MB)

Katastarsko top plan sa granicom obuhvata (pdf 715 KB)

Postojeca namena povrsina (pdf 1.1 MB)

Planirana namena (pdf 1.9 MB)

Plan regulacije nivelacije – gradjevinska linija (pdf 1.7 MB)

Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura (pdf 1.7 MB)

Vodoprivredna infrastruktura (pdf 1.6 MB)

Погледајте и ову вест

Уручене саднице воћа пољопривредним произвођачима из општине Лепосавић

Члан Привременог органа општине Лепосавић Стеван Петронијевић са сарадницима из општинске службе за  пољопривреду уручили …