недеља, 21.април 2024
АКТУЕЛНО

Рани јавни увид Плана детаљне регулације дела центра насеља Лепосавић

Општинска управа Лепосавић – Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19)

оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД
поводом израде
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА НАСЕЉА ЛЕПОСАВИЋ

Одлуку о изради Плана детаљне регулације ″Дела центра насеља Лепосавић″, број 350-4/2019, донео је Привремени орган општине Лепосавић, дана 05.07.2019. године.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 18.10.2019. до 01.11.2019. године у згради Општинске управе, канцеларија 35, сваког радног дана од 10 до 14 часова. Рани јавни увид биће објављен и на интернет страници општине Лепосавић www.leposavic.net

Општинска управа Лепосавић – Одељење за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове, као носилац израде предметног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим и посебним циљевима, сврхом израде плана, могућим решењима за урбану обнову и очекиваним ефектима планирања.

Позивају се органи, посебне организације и имаоци јавних овлашћења и друге институције који су овлашћени да утврђују посебне услове за израду плана, да дају своје мишљење и све расположиве податке неопходне за успешну израду планског документа.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Лепосавић – Одељењу за урбанизам, грађевинарство и комунално-стамбене послове, ул. Војске Југославије бр. 33, у току трајања раног јавног увида, закључно са 01. Новембром 2019. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног плана могу утицати на планска решења.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

Оглас за рани јавни увид (pdf 80 KB)

Елаборат за рани јавни увид (pdf 1 MB)

01. Катастарско топографски план са границом обухвата плана (pdf 800 KB)

02. Постојећа намена површина (pdf 1 MB)

03. Планирана претежна намена површина (pdf 996 KB)

 

Погледајте и ову вест

Обележена храмовна и општинска слава у Лепосавићу

У Лепосавићу је данас обележена општинска и храмовна славу Свети Василије Острошки, заштитник ове најсеверније …